background

Условия за поверителност на уебсайта

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
При изпълнението на задълженията съгласно Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричана по- наричан по-долу “Регламентът”), ние информираме за следното:

Администратор на лични данни
Администраторът на Вашите лични данни на myphone.pl е mPTech Sp. z o.o. със седалище във Варшава, ул. Новогродзка 31, вписан в Регистъра на предприемачите на Окръжния съд за столицата Варшава, XII Търговски Отдел на Национален съдебен регистър под номер 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256
Адрес за кореспонденция: ул. Краковска 119, 50-428 Вроцлав

Целите на обработването
Вашите лични данни се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел:
проучвания за качеството на обслужването и за аналитични и статистически цели – правното основание е обоснованият интерес на Администратора (чл. 6, ал. 1, буква е) от Регламента),
г) получаване на търговска информация, маркетингови оферти, включително информация за отстъпки и промоции, въз основа на (чл. 6, ал. 1, буква а от Регламента), ако беше дадено съгласие за това,

Срок за обработка
Вашите лични данни ще бъдат обработвани за времето, необходимо за изпълнение на договора, удължено със срок за ограничаване на претенциите, ако такава обработка е необходима за изпълнението или защитата срещу исковете и за времето, през което Администраторът е длъжен да ги пази в съответствие с приложимото право.

Ако сте съгласни с обработката, данните ще бъдат обработени, докато не оттеглите съгласието си или не изтриете профила си в онлайн платформата на уебсайта. Оттеглянето на съгласието е възможно по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката, която е извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Права на лице, за което се отнасят данните
Вие имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните данни, достъп до тези данни и искане за поправка, заличаване, ограничения при обработката на тези данни, прехвърляне на данни на друг администратор и право на възражение срещу обработката на данни, без да се засяга законосъобразността на обработката, която бе направена въз основа на съгласие преди неговото оттегляне,
Имате право да подадете жалба в надзорния орган, който се занимава със защитата на личните данни – Председател на Служба за защита на личните данни, ако смятате, че обработката на данни от администратора е в противоречие с Регламента.

Данни на получатели на личните данни
Администраторът предава Вашите лични данни само на лица, предоставящи за Администратора услуги, необходими за изпълнението на договора, например доставчици на ИТ системи, субекти, които се занимават с техническа подготовка, изпълнение на поръчките, счетоводни услуги, фактуриране и уреждане на договори, правни услуги и събиране на вземания, пощенски оператори, куриери, банки при извършване на плащания и органи, оправомощени да придобиват лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото право. В такива случаи количеството предавани данни е ограничено до необходимия минимум. Освен това, предоставената от Вас информация може да бъде предоставена на компетентните публични органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

Задължението и последствията от непредоставянето на данни
В случаите, когато обработката се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква а) от Регламента, т.е. въз основа на съгласие за обработката, тогава липсата на съгласието означава невъзможност за обработка и Вашите лични данни ще бъдат премахнати от нашите бази данни.

Профилиране
Вашите лични данни ще бъдат обработвани по автоматизиран начин, включително под формата на профилиране, което ще доведе до възможността да се идентифицират предпочитанията за закупуване.

 

II. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

Дефиниции
Администратор – означава фирма mPTech Sp. z o.o. със седалище във Варшава на ул. Nowogrodzka 31, вписан в регистъра на предприемачите, воден от районния съд във Варшава, IX отделение, търговско отделение на Националния съдебен регистър под номер 243245, притежаващ акционерен капитал в размер на 13 712 500 PLN и NIP: 895-18-45-043
1. „Бисквитки” (Cookies) означава ИТ данни, по-специално малки текстови файлове, записвани и съхранявани на устройства, чрез които Потребителят използва интернет страниците на Уебсайта.
2. Cookies на Администратора – означава бисквитки (Cookies), публикувани от Администратора, свързани с предоставянето на електронни услуги от Администратора чрез Уебсайта.
3. Външни бисквитки – означава бисквитки, поставени от партньорите на Администратора чрез интернет страницата на Уебсайта.
4. Уебсайт – означава уеб сайт или приложение, под което Администраторът управлява уеб сайт, работещ в домейна myphone.pl.
5. Устройство – означава електронно устройство, чрез което Потребителят получава достъп до Уебсайта.
6. Потребител – означава лице, за което могат да се предоставят услуги по електронен път съгласно Правилника и правните разпоредби или с което може да бъде сключено Споразумение за предоставяне на услуги по електронен път.

Бисквитки
1. Бисквитките, използвани от Администратора, са безопасни за Устройството на Потребителя. Не е възможно вируси или друг нежелан софтуер или злонамерен софтуер да влезе в Устройства на Потребителя. Тези файлове позволяват да се идентифицира софтуерът, използван от Потребителя, и да се персонализира Уебсайта индивидуално за всеки Потребител. Бисквитките обикновено съдържат името на домейна, от който идват, времето за тяхното съхранение на Устройството и зададената стойност.
2. Администраторът използва два типа бисквитки:
Бисквитки за сесия: те се съхраняват в Устройството на Потребителя и остават там до края на дадена сесия на браузъра. След това записаната информация се премахва за постоянно от паметта на Устройството. Механизмът на бисквитки за сесия не позволява събирането на каквито и да било лични данни нито поверителна информация от Устройството на Потребителя.
Устойчиви бисквитки: те се съхраняват в Устройството на Потребителя и остават там, докато не бъдат изтрити. Прекратяването на сесията на даден браузър или изключването на Устройството не ги изтрива от Устройството на Потребителя. Механизмът на устойчивите бисквитки не позволява събирането на никакви лични данни нито поверителна информация от Устройството на Потребителя.
Потребителят има възможността да ограничи или изключи достъпа на бисквитки до своето Устройство. Ако използвате тази опция, използването на Уебсайта ще бъде възможно, освен функции, които по своето естество изискват бисквитки.

Цели, за които се използват бисквитките:
1. Конфигурация на уебсайта
адаптиране на съдържанието на интернет страниците на Уебсайта към предпочитанията на Потребителя и оптимизиране на ползването на интернет страниците на Уебсайта.
разпознаване на устройството на Потребителя на Уебсайта и местоположението му и правилно показване на интернет страницата, съобразена с индивидуалните му нужди;
запаметяване на настройките, избрани от Потребителя, и персонализиране на интерфейса на Потребителя, например в обхвата на избрания език или регион, от който идва Потребителят,
запаметяване на история на посетените страници на Уебсайта, за да се препоръча съдържание,
2. Удостоверяване на потребителя на уебсайта и предоставяне на потребителска сесия на сайта
поддържане на сесията на Потребителя на Уебсайта (след влизане в системата), благодарение на което Потребителя не трябва да въвежда отново потребителското име и паролата на всяка подстраница на Уебсайта;
правилна конфигурация на избраните функции на Уебсайта, позволяваща по-специално проверка на автентичността на сесията на браузъра.
оптимизиране и повишаване на ефективността на услугите, предоставяни от Администратора.
3. Анализ и проучване и одит на зрителската аудитория

Технически мерки и Вашите задължения
Уебсайтът прави всичко възможно да защити данните Ви и да ги защити от действията на трети лица. Използваме необходимата защита на сървъри, връзки и Уебсайта. Всички обаждания, свързани с изпълнение на Вашите електронни плащания, ще се извършват чрез защитена криптирана връзка, ако изберете тази опция. Но действията, предприети от нас, могат да се окажат недостатъчни, ако не Вие сами не спазвате правила за сигурност. По-специално, трябва да запазите поверителността на потребителското си име и паролата си за Уебсайта и да не ги споделяте с трети лица. Моля, не забравяйте, че Уебсайтът няма да Ви поиска да ги предоставите, освен да ги предоставяте, когато влизате в Уебсайта. За да предотвратите неупълномощени лица да използват профила Ви, моля, излезте, след като използвате Уебсайта.